kintsukuroi

Stanovy

Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

1. Názov inštitútu

Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, ďalej len v skratke SIPE, je v zmysle Zákona 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí majú záujem o rozvoj, rozširovanie a aplikáciu poznatkov psychotraumatológie a EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) - metóde spracovávania traumatických zážitkov pomocou očných pohybov.

2. Sídlo Inštitútu

Inštitút ma svoje sídlo v Trenčíne, Legionárska 28, PSČ 911 70.

3. Základné ustanovenia

 1. SIPE je dobrovoľnou, nezárobkovou, odbornou, samofinancovanou a preto hospodársky aktívnou nepolitickou organizáciou s právnou subjektivitou.
 2. Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia môže SIPE za účelom obhajovania a presadzovania spoločných záujmov a potrieb vytvárať vyššie formy združení, alebo sa pripojiť k existujúcim združeniam, zaoberajúcimi sa podobnou činnosťou za podmienky, že bude zachovaná právna subjektivita SIPE.
 3. Činnosť a práca SIPE je podmienená rešpektovaním:
  • všeobecne platných právnych predpisov,
  • stanov a platných uznesení Valného zhromaždenia a Rady SIPE,
  • organizačného a hospodárskeho poriadku (ďalej len OHP), ktorý vypracúva Rada a schvaľuje Valné zhromaždenie,
  • predpisov a nariadení partnerských organizácií a združení, s ktorými SIPE uzatvára vyššiu formu zoskupenia podľa bodu 3a), pokiaľ tieto nie sú v rozpore s vyššie uvedenými bodmi c).

4. Ciele Inštitútu

 1. Podpora praxe a výskumu v oblasti psychotraumatológie a EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) - metóde spracovávania traumatických zážitkov pomocou očných pohybov.
 2. Špecializované vzdelávanie a výcvik psychoterapeutov v oblasti terapie syndrómov podmienených traumatizujúcimi zážitkami.
 3. Zabezpečovanie spolupráce medzi slovenskými psychoterapeutmi pracujúcimi s klientami s traumatizujúcimi zážitkami pomocou EMDR aj inými metódami.
 4. Podporovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti psychotraumatológie a EMDR.
 5. Podpora vedeckého úsilia a záujmu o psychoterapiu psychických tráum a psychoterapiu všeobecne.

5. Prostriedky na dosiahnutie cieľa

 1. Stretnutia zástupcov SIPE na Slovensku.
 2. Kontakt so zdravotníckymi zariadeniami, lekármi, psychológmi a ďalšími odborníkmi zaoberajúcimi sa touto problematikou.
 3. Usporadúvanie seminárov, prednášok, konferencií a skupinových stretnutí domácich a zahraničných odborníkov o témach súvisiacich s psychotraumatológiou a EMDR.
 4. Systematické vzdelávanie v psychotraumatológii a EMDR.
 5. Spolupráca s domácimi, zahraničnými a medzinárodnými inštitúciami s podobným zameraním s podporou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.
 6. Kontakt so zdravotnými poisťovňami.
 7. Publikovanie odborných prác týkajúcich sa vyššie uvedených cieľov.

6. Orgány a organizačné členenie SIPE

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším uznášajúcim a rozhodujúcim orgánom SIPE. Je tvorené všetkými členmi združenia. Riadne Valné zhromaždenie sa schádza najmenej raz za dva roky. Mimoriadne Valné zhromaždenie je možné zvolať na základe rozhodnutia Rady, alebo ak jeho zvolanie podporí 20% členov s hlasovacím právom. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých základných otázkach, týkajúcich sa činnosti SIPE, najmä:
  • Rozhoduje o vzniku, zániku, názve a symbolike SIPE.
  • Schvaľuje, doplňuje, alebo mení stanovy SIPE.
  • Potvrdzuje, alebo ruší členstvo v SIPE na základe návrhu Rady.
  • Volí, schvaľuje a odvoláva členov Rady a členov Revíznej komisie.
  • Hodnotí a schvaľuje výročnú správu a správu o hospodárení, návrh finančného rozpočtu a výšku členského príspevku predkladanú Radou.
  • Potvrdzuje, mení, alebo ruší rozhodnutia Rady.
  Záväzným dokumentom pre obdobie medzi Valnými zhromaždeniami je uznesenie prijaté Valným zhromaždením, ktoré sú povinní rešpektovať všetci členovia SIPE.
 2. Rada koordinuje činnosť medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia v zmysle platných stanov a uznesenia prijatého Valným zhromaždením. Členov Rady, ktorá má 3 - 7 členov, volí na dvojročné obdobie Valné zhromaždenie. V čele Rady vo funkčnom období stojí výkonný riaditeľ SIPE, zvolený členmi Rady. Výkonný riaditeľ zastupuje SIPE ako štatutárny zástupca. Rada sa schádza minimálne jedenkrát za 6 mesiacov. Rada:
  • Zvoláva zasadnutie Valného zhromaždenia v stanovenom termíne alebo podľa potreby.
  • Zabezpečuje chod SIPE po stránke hospodárskej, administratívnej a odbornej. Zriaďuje sekretariát SIPE a koordinuje jeho činnosť.
  • Rozhoduje o spôsobe zabezpečenia činností v SIPE, o pracovnej náplni týchto činností a o spôsobe ich odmeňovania.
  • Uzatvára hospodárske zmluvy a dohody so spolupracujúcimi subjektami.
  • Organizuje podnikateľskú a inú činnosť za účelom získania vlastných finančných prostriedkov a zdrojov, potrebných pre činnosť SIPE.
  • Vysiela členov SIPE na služobné cesty, jednania, zhromaždenia a podujatia.
  • Zodpovedá Valnému zhromaždeniu za stav hospodárenia v SIPE.
  • Predkladá Valnému zhromaždeniu návrh finančného rozpočtu a výšky členských príspevkov.
  • Predkladá Valnému zhromaždeniu na schválenie prijatie nových členov, návrh na zrušenie členstva a návrhy na udelenie čestného členstva v SIPE.
  • Vytvára si pomocné orgány potrebné k riešeniu majetkových, hospodárskych, odborných a iných problémov, ktoré nie je možné vyriešiť zaužívaným spôsobom.
 3. Revízna komisia je nezávislý, kolektívny orgán v čele s predsedom, ktorý je volený Valným zhromaždením. Vykonáva revízie hospodárenia SIPE a o výsledkoch informuje príslušné orgány s návrhom na nápravné opatrenia. Za svoju činnosť sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Predseda revíznej komisie má právo sa zúčastňovať všetkých rokovaní a jednaní orgánov SIPE s hlasom poradným. Členovia revíznej komisie nesmú byť poverení inou funkciou a nesmú vstupovať do hospodársko-právnych vzťahov v SIPE bez súhlasu Valného zhromaždenia. Rada nemá právo zasahovať do rozhodnutí Revíznej komisie a ovplyvňovať jej činnosť.

7. Členstvo v SIPE

 1. Členom SIPE sa môže stať každý občan bez rozdielu politickej a štátnej príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia či farby pleti, ktorý je plnoletý, spôsobilý k právnym úkonom, občiansky bezúhonný, súhlasí so stanovami, vyplní prihlášku a zaplatí stanovený členský poplatok. Členstvo v SIPE neoprávňuje k oficiálnemu používaniu označenia EMDR terapeut. Užívanie tohto označenia je podmienené absolvovaním certifikačnej skúšky.
 2. Kategórie členstva
  1. Riadny člen
   O prijatie za riadnych členov sa môžu uchádzať vysokoškolsky vzdelaní lekári, psychológovia, liečební a špeciálni pedagógovia, sociológovia a sociálni pracovníci. Pri inom východiskovom vzdelaní sa riadne členstvo bude riadiť kritériami, ktoré prijme Rada.
  2. Mimoriadny člen
   O prijatie za mimoriadneho člena sa môžu uchádzať študenti medicíny, psychológie, liečebnej a špeciálnej pedagogiky, sociológie a sociálnej práce. Mimoriadne členstvo sa po predložení potvrdenia o ukončení štúdia automaticky mení na riadne členstvo, pokiaľ zo strany člena nie je oznámené jeho ukončenie.
   Členstvo je výberové a o prijatí uchádzačov rozhoduje Rada väčšinou hlasov a potvrdzuje ho Valné zhromaždenie. Uchádzanie sa o prijatie sa môže odmietnuť s udaním dôvodu. Za mimoriadnych členov môžu byť Radou prijaté osoby, ktoré podporujú záujmy a činnosť Inštitútu.
  3. Čestný člen
   Za čestných členov môžu byť na návrh riadneho člena a po schválení Radou prijaté osoby, ktoré sa zvlášť zaslúžili o psychoterapiu.
  4. Čestný člen Rady
   Čestným členom Rady môže byť na návrh člena Rady menovaná osoba, ktorá sa mimoriadne zaslúžila o psychoterapiu alebo rozvoj psychotraumatológie a EMDR. Čestné členstvo v Rade má len reprezentatívne a poradenské úlohy.
 3. Každý riadny člen má právo:
  • zúčastňovať sa na tvorbe stratégie, plánov a koncepcií, súvisiacich s činnosťou SIPE,
  • využívať všetky výhody, ktoré súvisia s členstvom v SIPE, najmä zúčastňovať sa na všetkých akciách poriadaných SIPE, využívať informačné fondy, know-how, materiálne vybavenie, služby, zľavy a výhody z kooperačných vzťahov medzi SIPE a ostatnými partnermi,
  • byť informovaný o všetkých uzneseniach a rozhodnutiach Rady a o pripravovaných aktivitách a činnosti SIPE,
  • nahliadať do záznamov, zápisníc a bežnej agendy SIPE,
  • byť prítomný na zasadnutiach a rokovaniach, na ktorých je prejednávaná jeho činnosť v SIPE,
  • byť prijatý a vypočutý na najbližšom zasadaní rady, resp. obdržať písomnú odpoveď na svoj podnet alebo sťažnosť adresovanú rade po jej najbližšom zasadnutí,
  • podať odvolanie k Valnému zhromaždeniu voči rozhodnutiam Rady,
  • voliť a byť volený do funkcií v SIPE, alebo byť poverený zastupovaním záujmov SIPE pri zasadnutiach a rokovaniach, ktoré súvisia s cieľmi SIPE,
 4. každý riadny člen je povinný:
  • dodržiavať stanovy SIPE, prijaté uznesenia a rozhodnutia, OHP, etický kódex,
  • podieľať sa svojimi vedomosťami a zručnosťami na činnosti SIPE,
  • chrániť informačné fondy, know-how, výhody z členstva a záujmy SIPE pred zneužitím,
  • platiť členské príspevky,
  • zúčastňovať sa zasadnutí Valného zhromaždenia,
  • dostaviť sa na zasadnutie Rady alebo na určené miesto jednania, pokiaľ bol k tomu vyzvaný výkonným riaditeľom alebo zodpovedným zástupcom SIPE,
 5. práva a povinnosti mimoriadnych a čestných členov a čestných členov Rady:
  • okrem práva voliť a byť volený má mimoriadny a čestný člen všetky práva a povinnosti riadneho člena,
  • čestný člen Rady má okrem práv uvedených vyššie právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Rady v poradenskej funkcii bez hlasu,
  • čestný člen ani čestný člen Rady nie je povinný platiť členský príspevok,
  • mimoriadny člen je povinný platiť znížený členský príspevok.

8. Ukončenie členstva

 1. Každý člen môže kedykoľvek oznámiť svoje vystúpenie zo SIPE a v tomto prípade je každý riadny a mimoriadny člen povinný zaplatiť členský príspevok za prebiehajúci kalendárny rok.
 2. Členovia, ktorí napriek dvojnásobnému písomnému upozorneniu do mesiaca po druhom vyzvaní nezaplatia členský príspevok, môžu byť Radou vyškrtnutí zo zoznamu členov SIPE.
 3. Člen SIPE, ktorý sa hrubo previnil voči stanovám a cieľom SIPE, alebo poškodí jeho vážnosť, môže byť Radou vylúčený zo SIPE. Voči tomuto vylúčeniu sa môže člen odvolať na Valnom zhromaždení, ktoré rozhodne jednoduchou väčšinou hlasov v tajnom hlasovaní.
 4. Zánikom členstva v SIPE nevzniká občanovi právny nárok na majetok SIPE, jeho časť alebo finančnú náhradu.
 5. Členstvo v SIPE automaticky zaniká úmrtím člena.

9. Hlasovací poriadok

 1. Hlasovacie právo má len riadny člen SIPE.
 2. Zasadnutie orgánov SIPE je uznášaniaschopné, ak je splnená aspoň jedna z podmienok:
  • na zasadnutí je prítomných viac než polovica členov s hlasovacím právom,
  • na zasadnutí je prítomný akýkoľvek počet členov s hlasovacím právom, pokiaľ o zasadnutí boli najmenej 14 dní vopred písomne informovaní prostredníctvom pozvánky,
 3. Prijaté rozhodnutia na zasadnutí sú platné, pokiaľ o nich rozhodla nadpolovičná väčšina prítomných členov s hlasovacím právom.
 4. Pokiaľ nie je možné prijať rozhodnutie z dôvodu rovnosti hlasov, vyhlási predsedajúci druhé kolo hlasovania. Pokiaľ ani potom nedôjde k získaniu jednoduchej väčšiny prítomných hlasov, rozhodne o hlasovaní Rada, resp. výkonný riaditeľ.
 5. Uznesenie Valného zhromaždenia je platné, pokiaľ o jeho prijatí rozhodne najmenej 3/5 väčšina prítomných členov s hlasovacím právom.
 6. Hlasovanie na Valnom zhromaždení a zasadnutí Rady sa vykonáva zdvihnutím ruky, pričom je treba výslovne zisťovať i počet členov, ktorí sa hlasovania zdržali. Voľby výkonného riaditeľa, členov Rady, predsedu Revíznej komisie a hlasovanie o odvolaní člena proti vylúčeniu a o zániku SIPE sú tajné a sú povinní hlasovať všetci prítomní členovia SIPE s hlasovacím právom. Zdržanie sa hlasovania v týchto prípadoch nie je prípustné.
 7. Rada SIPE môže považovať za vyjadrenie členskej základne tiež hlasovanie prostredníctvom korešpondenčných lístkov (písomné referendum), ktoré sa týka jedného konkrétneho prípadu, pričom korešpondenčné lístky musia byť členom s hlasovacím právom odoslané najmenej 14 dní pred uzavretím hlasovania. Pri tomto spôsobe hlasovania je rozhodnutie platné, pokiaľ sa k nemu vyjadrí jednoduchá väčšina členov s hlasovacím právom.
 8. O každom zasadnutí orgánu SIPE vyhotoví tajomník protokol, ktorý podpisuje výkonný riaditeľ aj tajomník. Protokol musí byť natoľko podrobný, aby bolo možné preskúmať platnosť rozhodnutí s ohľadom na Stanovy.

10. Majetok a zásady hospodárenia

 1. SIPE má vo vlastníctve hnuteľný, nehnuteľný a duševný majetok nadobudnutý počas existencie inštitútu a ktorý spravuje v súlade s všeobecne platnými predpismi a Stanovami. Majetok tvorí:
  • majetok daný do užívania SIPE za podmienok stanovených hospodárskymi zmluvami uzatvorenými medzi SIPE a príslušnými subjektami,
  • majetok nadobudnutý vlastnou aktivitou členov.
 2. Zdrojom pre tvorbu majetku SIPE sú príjmy z vlastných aktivít, peňažných a vecných darov, účelových dotácií a príspevkov.
 3. Majetok ako celok slúži výhradne k zabezpečeniu cieľov SIPE. Prevod majetku je možný len na základe hospodárskej zmluvy s právnym subjektom.
 4. Prijaté finančné prostriedky používa SIPE na budovanie informačných fondov, materiálneho vybavenia, na pokrytie prevádzkových nákladov, na investície a na honorovanie prác vykonaných v prospech SIPE.
 5. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
 6. SIPE má vlastný účet a vedie jednoduché účtovníctvo, v ktorom sú zachytené všetky príjmy a výdavky združenia.

11. Zánik Inštitútu

 1. Inštitút zaniká:
  • dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením,
  • právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
 2. O dobrovoľnom zániku Inštitútu rozhoduje na podnet Rady alebo aspoň 1/3 riadnych členov len Valné zhromaždenie, zvolané za týmto účelom, spôsobom upraveným v bode 8. Stanov.
 3. V prípade zániku Inštitútu sa jeho majetok venuje na verejnoprospešný účel, ktorý musí súvisieť s oblasťou psychoterapie a ktorý ako taký uznáva Rada.
 4. Posledné Valné zhromaždenie menuje likvidátora a vykoná presne vymedzené rozhodnutie o prevedení majetku.

12. Záverečné ustanovenia

 1. V mene SIPE je oprávnený konať, rokovať a zastupovať jeho záujmy výkonný riaditeľ alebo Radou poverení členovia SIPE.
 2. Tieto stanovy schváli najbližšie Valné zhromaždenie a nadobúdajú účinnosť dňom registrácie. Ich výklad vykonáva Rada SIPE.
 3. Členovia prípravného výboru sa stávajú členmi SIPE dňom vzniku Inštitútu.

MUDr. Jozef Hašto   MUDr. Andrea Ševčíková   Mgr. Hana Vojtová   MUDr. Daniel Ralaus